Privacy- en cookierichtlijnen | Franklin Templeton

Hoe Wij Uw Persoonsgegevens Gebruiken

Versie 3.4

Bij Franklin Templeton respecteren we uw privacy en waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt.

In dat verband wilden wij u op de hoogte brengen van de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, of die ons worden toevertrouwd door derden. Het doel van deze Kennisgeving is om u - als Betrokkene - uit te leggen welk type persoonsgegevens we over u verzamelen, en waarom en hoe wij deze verwerken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 zijn de wetten inzake gegevensbescherming veranderd. Sinds die datum is immers de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de EU van kracht. Deze Kennisgeving omschrijft uw rechten in het kader van de EU-wetgeving.

Wij kunnen deze Kennisgeving van tijd tot tijd actualiseren, en nieuwe versies zullen worden gepost op onze website. Wij raden u aan om de website regelmatig te controleren zodat u steeds op de hoogte bent van ons privacybeleid. Onze privacyengagementen naar u toe:

  • We zullen uw gegevens veilig en privé houden
  • We zullen ervoor zorgen dat u uw rechten kunt uitoefenen
  • We zullen onze werknemers opleiden zodat ze uw persoonsgegevens behoorlijk kunnen beheren

Expand All | Collapse All

 • Deze Kennisgeving omschrijft onze praktijken wanneer gebruik wordt gemaakt van:

  1. De persoonsgegevens van individuen gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) of individuen buiten de EER aan wie onze groepsvennootschappen onze diensten aanbieden. Dat omvat, maar is niet beperkt tot, individuen die belegd hebben in de betrokken Fondsen bij Franklin Templeton (die allebei worden opgelijst in Bijlage 1 van deze Kennisgeving) of die rekeninghouders zijn;
  2. De persoonsgegevens van onze externe bestuurders, die ofwel zijn gevestigd in de EER of die zijn aangesteld voor Fondsen die door Franklin Templeton worden gecommercialiseerd in de EER;
  3. De persoonsgegevens van de klanten, leveranciers en bedrijven die cliënten doorverwijzen naar onze groepsvennootschappen in de EER; en
  4. De persoonsgegevens van personen gevestigd in de EER (1) die Onze Websites kunnen bezoeken die bedoeld zijn om te worden bezocht binnen de EER (“Onze Website”) zoals wordt aangegeven door ons landenmenuof op de webpagina zelf of (2) die onze socialemediawebsites kunnen bezoeken.
 • De wet rond Gegevensbescherming stipuleert dat wij gebruik mogen maken van persoonsgegevens (met inbegrip van het delen van zulke informatie met derden) indien wij daar een gegronde reden voor hebben.

  In dat verband moeten wij één of meerdere van de volgende redenen hebben:

  • Om een contract na te komen dat wij met u hebben afgesloten;
  • Wanneer dit onze wettelijke plicht is;
  • Wanneer wij daar een rechtmatig belang bij hebben*;
  • Wanneer u hiermee instemt.

  (*) Ons rechtmatig belang is wanneer wij een zakelijke of commerciële reden hebben om gebruik te maken van de informatie. Dit mag echter niet op een oneerlijke manier indruisen tegen wat voor u juist en goed is (nadere gegevens zijn op aanvraag beschikbaar).

  Over het algemeen kunnen wij de volgende types persoonsgegevens verzamelen die u ons of via derden verstrekt:

  • Identificatiegegevens, zoals naam, geslacht, leeftijd/geboortedatum, geboorteplaats, contactgegevens inclusief adres (privé en professioneel), telefoonnummer (privé en professioneel), e-mail (privé en professioneel);
  • Beroep, functietitel en positie;
  • Handtekening;
  • Nationaliteit of burgerlijke staat;
  • Foto;
  • Paspoortgegevens of andere nationale identificatienummers;
  • Fiscale identificatie zoals Rijksregisternummer;
  • Persoonlijke bankrekening en financiële informatie zoals rekeningidentificatie en -nummer, inkomen en (voor professionele beleggers) financiële licentie;
  • Informatie over de rekeninghouders of beleggerstransacties;
  • Historische gegevens over de rekeningen bij ons;
  • Financiële details zoals betaalde provisies en detail over de bankrekening;
  • Financiële licentie, handelaarsnummer en handelaarsnaam;/li>
  • Statuut “Politiek Prominente Persoon”, strafrechtelijke veroordelingen en mogelijks vermogensherkomst in verband met een belegging;
  • Handelaarsnummer en handelaarsnaam;
  • Op onze Website en sociale media sites kunnen wij de webactiviteit, cookiesinformatie en de tracking van de contacten opvolgen;
  • Communicatie met inbegrip van e-mails, telefoongesprekken, webplatform gesprekken en chats, persoonlijke events en webinars en brieven waarnaar in deze kennisgeving wordt verwezen als ‚Communicatie‘;
  • Voor sommige van onze kantoren kunnen CCTV opnames worden verzameld voor de rechtmatige belangen van Franklin Templeton in overeenstemming met de lokale wetgeving.

  Afhankelijk van uw profiel als Betrokkene, kunnen de redenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens verschillen. Meer informatie over elk profiel voor betrokkenen vindt u terug in hoofdstuk 8.

  Wij verzamelen eveneens persoonsgegevens over gebruikers via Onze Website en Franklin Templeton webpagina's op sociale mediasites zoals Twitter en LinkedIn. Wij verwijzen naar hoofdstuk 9 voor bijkomende informatie.

 • Individuen hebben, onder bepaalde omstandigheden, de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

  • Het recht op toegang tot hun persoonsgegevens
  • Het recht om persoonsgegevens recht te zetten
  • Het recht om het gebruik van persoonsgegevens te beperken
  • Het recht om te vragen dat persoonsgegevens worden gewist
  • Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens
  • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (onder bepaalde specifieke omstandigheden)
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

  Indien u - als individu - deze rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u een Formulier Individuele Rechtenaanvraag downloaden dat beschikbaar is op www.franklintempletonglobal.com/formulier-aanvraag-rechten.pdf, of met ons contact opnemen op het adres dat u terugvindt in Bijlage 1 van deze kennisgeving.

  Een samenvatting van elk recht en welke stappen u kunt ondernemen om het uit te oefenen, vindt u hieronder terug.

  Wanneer wij een verzoek ontvangen om een van deze rechten uit te oefenen, zullen wij binnen een redelijke termijn informatie verstrekken over hoe wij het verzoek behandelen, en alleszins binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Onder bepaalde omstandigheden kan dit nog eens met twee maanden worden verlengd, bijvoorbeeld wanneer de verzoeken complex of talrijk zijn.

  De informatie zal kosteloos worden verstrekt, behalve wanneer verzoeken manifest ongegrond of buitensporig zijn, in het bijzonder omwille van hun repetitieve karakter. Onder zulke omstandigheden kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen of weigeren om het verzoek te behandelen. Vooraleer wij verder gaan met een verzoek, zullen wij u informeren over de aangerekende vergoedingen.

  Wij kunnen bijkomende informatie opvragen om uw identiteit na te gaan vooraleer wij gevolg geven aan een verzoek. Als we deze informatie ontoereikend achten, behouden we ons het recht voor uw verzoek af te wijzen.

  Wanneer wij geen gevolg geven aan een verzoek, zullen wij u daarvan onverwijld op de hoogte brengen, en dat binnen één maand na ontvangst van het verzoek, behoudens onze redenen om geen gevolg te geven aan het verzoek.

  Het recht op toegang tot hun persoonsgegevens

  Individuen hebben het recht om het volgende bij ons te bevestigen:

  • Of wij al dan niet persoonsgegevens over hen verwerken
  • Bepaalde specifieke informatie over de verwerking

  Individuen hebben eveneens het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en kunnen daarvan een kopie verkrijgen.

  Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken

  Individuen hebben het recht om te vragen dat wij de verwerking van hun persoonsgegevens beperken in één van de volgende situaties:

  • Een individu betwist de juistheid van de persoonsgegevens. De beperking zal van toepassing zijn tot wij maatregelen hebben genomen om de juistheid van de persoonsgegevens na te gaan;
  • De verwerking is onwettelijk maar een individu wil niet dat de persoonsgegevens worden gewist en verzoekt in de plaats daarvan tot beperking;
  • Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig met het oog op verwerking, maar dit wordt nog steeds vereist door een individu in verband met een juridische eis;
  • Een individu heeft zijn recht uitgeoefend om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking. De beperking zal van toepassing zijn tot wij maatregelen hebben genomen om na te gaan of wij gegronde wettelijke redenen hebben om verder te gaan met de verwerking.

  Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens

  Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt voor gerichte marketing naar een individu, heeft hij te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar aan te tekenen.

  Een individu heeft eveneens het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer de wettelijke grondslag van de verwerking in ons rechtmatig belang is. Wij zullen de verwerking moeten stopzetten tot wij in staat zijn om na te gaan of wij gegronde wettelijke redenen hebben tot verwerking die de bovenhand hebben op de belangen, rechten en vrijheden van het individu, of anderszins dat wij moeten verdergaan met de verwerking voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.

  Het recht op rechtzetting van persoonsgegevens

  Indien een individu van mening is dat de persoonsgegevens die wij over hem bijhouden onjuist zijn, kan hij vragen dat deze gecorrigeerd worden. Hij kan ook vragen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, ook door het indienen van een schriftelijke bevestiging.

  Het recht om persoonsgegevens te wissen (“recht op vergetelheid”)

  Een individu kan ook vragen dat zijn persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden worden gewist, zoals in volgende gevallen (dit is geen exhaustieve lijst):

  • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in het kader van de doelstellingen waarvoor zij werden verzameld of anderszins werden verwerkt;
  • De verwerking was gebaseerd op een toestemming die herroepen werd, en er bestaat geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking;
  • Het individu heeft zijn recht ingeroepen om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking, en er zijn geen dwingende rechtmatige redenen om verder te gaan met de verwerking.

  Er bestaan ook bepaalde uitzonderingen waarbij we kunnen weigeren om in te gaan op een verzoek om te persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens vereist zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.

  Indien een individu niet vraagt om zijn persoonsgegevens te wissen, dan zal dit mogelijks leiden tot verwijdering van de gegevensbestanden die wij in zijn voordeel bijhouden, zoals zijn aanwezigheid op een schrappingslijst. Hij zal dan contact met ons moeten opnemen om persoonsgegevens te verstrekken indien hij wenst dat wij deze in de toekomst bijhouden.

  Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Wanneer wij de wettelijke grondslag van toestemming inroepen, of de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een contract waarbij een individu een partij is, en de persoonsgegevens automatisch worden verwerkt (bvb. elektronisch), dan heeft een individu het recht om alle persoonsgegevens te ontvangen die zij ons hebben verstrekt in een gestructureerde, courant gebruikte en machineleesbaar formaat, en om deze rechtstreeks door te sturen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien dat technisch haalbaar is.

  Toezichthoudende instantie

  Een individu heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de Lidstaat van de Europese Unie waar hij doorgaans verblijft, waar hij werkt of waar een vermeende schending van de wetten inzake Gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

 • Indien u rekeninghouder en/of belegger, zakelijke contact, abonnee of potentiële klant bent die ressorteert onder deze Kennisgeving, dan zullen wij u via Communicatie op de hoogte houden over details van onze producten en diensten, met behulp van de informatie die u hebt verstrekt. Indien vereist door wet- en / of regelgeving, zullen we de juiste toestemming verkrijgen om uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadressen, te gebruiken. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot marketingcommunicatie wijzigen door contact met ons op te nemen.

  Daarnaast zullen wij ervoor zorgen dat derden waarop wij een beroep doen om onze producten en diensten op de markt te brengen, of waarmee wij gezamenlijke marketingovereenkomsten hebben gesloten, contractueel verplicht zijn om het vertrouwelijke karakter van uw persoonsgegevens te beschermen, en om de informatie alleen te gebruiken om de diensten te verlenen die betrekking hebben op de overeenkomst.

 • Er kunnen omstandigheden zijn waarbij de relevante groepsvennootschap van Franklin Templeton die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in Bijlage 1 van deze Kennisgeving, met een andere groepsvennootschap van Franklin Templeton gezamenlijk verantwoordelijk zal zijn voor de verwerking. Indien de andere groepsvennootschap van Franklin Templeton gevestigd is buiten de EER, dan zal de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die instaat voor het beantwoorden van verzoeken om uw rechten uit te oefenen de relevante vennootschap zijn die wordt omschreven in Bijlage 1 van deze Kennisgeving. In alle gevallen dienen klachten en verzoeken om uw rechten uit te oefenen gericht te worden aan de Data Protection Officer (we verwijzen naar Bijlage 1 van deze Kennisgeving), die ervoor zal zorgen dat de gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens de klacht of het verzoek behandelt.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens die ressorteren onder deze kennisgeving ook overdragen naar en opslaan op servers of in databases buiten de EER.

  De landen waarnaar wij gegevens overdragen buiten de EER zijn onder andere: Australië, de Bahama's, Bermuda, Brazilië, de Britse Maagdeilanden, Canada, Chili, China, Colombia, de Kaaimaneilanden, Hongkong, India, Japan, de Republiek Korea, Maleisië, Mauritius, Mexico, Singapore, Zuid-Afrika, Zwitserland, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Uruguay.

  Mogelijk is de wetgeving inzake gegevensbescherming in bepaalde van deze landen niet van hetzelfde niveau als het land waar u woont. Indien wij persoonsgegevens buiten de EER moeten overdragen, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd worden zodra zij de EER verlaten, en in het bijzonder zullen wij gebruik maken van de Modelclausules voor Gegevensbescherming van de EU die werden goedgekeurd door de Europese Commissie en worden toegelaten onder Artikel 46 van de AVG. Indien u graag details wenst te verkrijgen van zulke beveiligingen, dan kunt u deze opvragen bij de Data Protection Officer.

  Naast het delen van de informatie met andere groepsvennootschappen en derden, kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan of overdragen naar een potentiële of reële aankoper of verkrijger, indien een vennootschap van Franklin Templeton of zijn activa is/worden gefuseerd of verkocht, of wanneer een verkoop of overdracht gepland is.

 • Wij zullen uw persoonsgegevens die ressorteren onder deze Kennisgeving zolang bijhouden als nodig is voor het bewerkstelligen van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, afhankelijk van de wettelijke grondslag waarop die gegevens werden verkregen en/of indien bijkomende wettelijke/regelgevende verplichtingen ons opleggen om de persoonsgegevens bij te houden. Over het algemeen zal dit betekenen dat persoonsgegevens zullen worden bijgehouden tijdens de duur van onze relatie en:

  • de periode die vereist wordt door wetten en verordeningen inzake fiscaliteit, vennootschappen en financiële dienstverlening; en
  • zolang als nodig is opdat individuen tegen ons een vordering zouden kunnen instellen en opdat wij ons zouden kunnen verdedigen tegen juridische vorderingen. Doorgaans zal dit de duur van de relatie zijn, plus de duur van alle toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen krachtens de wet die van toepassing is.

  Dit kan echter verschillen van rechtsgebied tot rechtsgebied. In de meeste gevallen zal dit gedurende onze relatie zijn en daarna gedurende 10 jaar na het einde van de relatie.

  We houden uw persoonsgegevens bij gedurende 6 jaar na het einde van de relatie indien u heeft belegd in Fondsen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. We houden uw persoonsgegevens bij gedurende 7 jaar na het einde van de relatie indien u heeft belegd in Fondsen gevestigd in de Republiek Ierland.

  Onder bepaalde omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om de gegevens gedurende een langere periode bij te houden, bijvoorbeeld wanneer wij in correspondentie zijn of er een lopende vordering of onderzoek is.

  Onze weblogs worden gedurende 60 dagen bijgehouden om het onderzoek naar en de rapportering van pogingen om de beveiliging op Onze Websites te doorbreken, te ondersteunen.

 • Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen gebeurlijke verliezen en de oneigenlijke toegang, gebruik, wijziging of bekendmaking. Onze werknemers zijn verplicht om specifieke procedures te volgen om het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens van onze beleggers te vrijwaren. Daarnaast maken wij gebruik van materiële, elektronische en procedurele waarborgen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen. Het betreft onder meer de uitvoering van permanente evaluaties van onze systemen die informatie over beleggers bevatten, en het aanbrengen van veranderingen waar nodig.

  Met betrekking tot informatie die via het internet wordt doorgestuurd, het internet is een open systeem en we kunnen de veiligheid van informatie die een individu doorstuurt op of via Onze Website of die we anderszins onderhouden niet waarborgen of garanderen, hoewel Onze Website gebruik maakt van het beveiligde transferprotocol voor bestanden indien dat nodig is.

 • Persoonsgegevens rekeninghouder en belegger

  Persoonsgegevens die we verzamelen over rekeninghouders en beleggers in Fondsen van Franklin Templeton.

  Rekeninghouders en beleggers omvatten houders van deelbewijzen en aandeelhouders van de Fondsen die wij runnen en beheren en waarvan we de transferagent, registratiehouder zijn of waaraan we andere diensten aanbieden, of die we verdelen.

  We verzamelen bepaalde informatie over verschillende rekeningen, die echter niet beperkt is tot de volgende houders en beleggers in onze Fondsen, rechtstreeks bij de rekeninghouders en beleggers, via hun professioneel adviseur, tussenpersoon of bank of andere firma die hen doorverwijst, of, in het geval van ‘Know Your Client’ informatie, via derdepartijenlijsten over Politiek Prominente Personen, sancties of andere zaken die verband houden met onze compliance met regelgeving of risicoanalyse.

  Wij kunnen de informatie verzamelen via aanvraagformulieren of andere formulieren, ongeacht of wij de formulieren schriftelijk of elektronisch ontvangen.

  Deze persoonsgegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het onderstaande:

  • identificatiegegevens en gegevens die wij gebruiken om te communiceren met rekeninghouders en beleggers, zoals hun naam, positie, huidige en vorige adressen (privé en professioneel), telefoonnummer (privé en professioneel), e-mailadres, leeftijd/geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, burgerlijke stand en een foto;
  • identificatienummers die wij ontvangen van rekeninghouders en beleggers of derden, zoals fiscaal nummer, paspoortnummer, rijksregisternummer of andere identificatienummers;
  • persoonlijke bankrekening en financiële informatie zoals rekeningidentificatie en -nummer, inkomen en (voor professionele beleggers) financiële licentie;
  • informatie over de transacties van rekeninghouders of beleggers (aangevraagd via Onze Website of andere) en de geschiedenis van de rekening bij ons, of bij andere vennootschappen die deel uitmaken van Franklin Templeton, met inbegrip van beleggingskeuze, rekeningstanden, aandelen- of deelbewijzenposities, terugkoopprovisies en transactie-instructies;
  • berichten of vragen van rekeninghouders en beleggers aan ons met betrekking tot hun beleggingen;
  • opnames van Communicatie;
  • informatie die wij verzamelen voor ‘Know Your Client’- doeleinden. Dit kan informatie betreffen die wij zullen verwerken om de status van een rekeninghouder of belegger als 'Politiek Prominent Persoon' te bepalen indien wij hun toestemming hebben gekregen, of anderszins gemachtigd zijn om deze informatie te gebruiken volgens de toepasselijke wet. Dit kan ook informatie betreffen over strafrechtelijke veroordelingen indien wij gemachtigd zijn om deze informatie te gebruiken volgens de toepasselijke wet. Onder bepaalde omstandigheden zullen wij ook informatie opvragen over de vermogensherkomst van een belegging bij ons;
  • wanneer wij online toegang tot de rekening voorzien (wanneer de rekeninghouder of belegger of hun financieel adviseur dat vragen), log-in en gelijkaardige gebruiksnamen, en informatie over het gebruik van dergelijke toegang;
  • voor onze events, webinars en betrokkenheid bij onze websites en socialemediaplatforms kunnen wij uw registratiegegevens verzamelen en gebruiken, betrokkenheid bij events/websites/socialemediaplatforms volgen voor de bevestiging van permanente opleidingspunten of voor interne analyse en onderzoek om onze producten en diensten te helpen verbeteren;
  • wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan gehoste sessies voor de ontwikkeling van onze websitegebruikers, kunnen sessies het bijhouden van oogbewegingen, muisklikken en video-opnamen van ervaringen van gebruikers omvatten; en andere algemene informatie die wij kunnen verkrijgen over rekeninghouders en beleggers, zoals demografische informatie.

  Hoe wij de persoonsgegevens van rekeninghouders en beleggers gebruiken

  Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen over rekeninghouders en beleggers voor de volgende doeleinden:

  • het nagaan van de identiteit, het controleren van transacties in het kader voor anti-witwasdoeleinden zoals vereist door anti-witwasregels en -voorschriften, zoals bijgewerkt, het meehelpen aan het voorkomen van fraude, de financiering van terrorisme, omkoping en corruptie, en ons verzekeren dat we geen diensten verstrekken aan personen die onderworpen zouden kunnen zijn aan economische of handelssancties;
  • het permanente beheer van hun posities in het relevante fonds of op een andere daarmee verbonden rekening (inclusief het beantwoorden van hun verzoeken en het uitvoeren van transacties voor hen), en het hun beleggingsadviseur, handelaar en ons personeel van de Transferagent mogelijk te maken om diensten voor rekeningbeheer te verstrekken (inclusief de mogelijkheid om de rekening van de belegger te bekijken);
  • interne analyse en onderzoek waarmee we onze dienstverlening aan rekeninghouders en beleggers kunnen verbeteren, en om hun rekeningen beter te bedienen;
  • live testing van onze systemen op uitzonderlijke basis, om problemen intern zo spoedig mogelijk op te lossen, zodat we een hoge kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden;
  • de bescherming van de posities en gegevens van onze rekeninghouders en beleggers; en
  • onze rekeninghouders en beleggers meer keuzes of informatie aanreiken over producten en diensten die hen kunnen aanbelangen, met toestemming van de rekeninghouders of beleggers (zie “Marketingcommunicatie” hierboven).

  We rechtvaardigen onze verwerking van de persoonsgegevens van rekeninghouders en beleggers op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn, wat bepaalde wettelijke of regelgevende bekendmakingen kan omvatten en het opnemen van diensten die we via Communicatie verstrekken;
  • het nakomen van onze verplichtingen volgens onze contracten met rekeninghouders en beleggers;
  • het vervullen van een taak in het openbaar belang, bijvoorbeeld wanneer wij ons verificatieproces uitvoeren in verband met de preventie van fraude, witwaspraktijken, de financiering van terrorisme, omkoping en corruptie, en om te voorkomen dat er financiële en andere diensten worden verstrekt aan personen die onderworpen zouden kunnen zijn aan economische of handelssancties;
  • het opkomen voor onze rechtmatige belangen en die van derden. Een rechtmatig belang zal enkel van toepassing zijn indien wij menen dat dit niet indruist tegen de belangen of rechten van een rekeninghouder of belegger die vereisen dat hun persoonsgegevens beschermd worden.

  Wij hebben bepaald dat onze rechtmatige belangen het volgende omvatten:

   • De verbetering en het beheer van onze diensten aan rekeninghouders en beleggers;
   • Onze compliance met onze regelgevende vereisten en het verbeteren van de algemene prestaties van de Fondsen;
   • Het uitvoeren van interne audits voor de rechtmatige doeleinden van het beheer van onze activiteiten;
   • Live testing, zoals hierboven omschreven, in scenario's waarbij live gegevens vereist zijn, voor de rechtmatige doeleinden van het verzekeren van de veerkrachtigheid van onze systemen en het blijven verstrekken van een hoogstaande dienstverlening;
   • Het opvolgen van de doeltreffendheid van mailing en doelgerichte gepersonaliseerde marketing aan rekeninghouders en beleggers voor de rechtmatige doeleinden van de promotie van onze activiteiten en ons merk of indien op een andere manier de toestemming werd verkregen;
   • Het inwinnen van professioneel (inclusief juridisch) advies en het opvolgen van en rapportering over lopende rechtszaken waarbij rekeninghouders en beleggers betrokken zijn, om onze activiteiten en ons merk te beschermen.

  Indien een rekeninghouder of belegger bijkomende informatie vereist over onze rechtmatige belangen die van toepassing zijn op hun persoonsgegevens, dan kunnen zij contact opnemen met de Data Protection Officer.

  Wij verwerken eveneens persoonsgegevens indien een rekeninghouder of belegger daarvoor de toestemming heeft gegeven, zoals in het geval van bepaalde marketingcommunicatie (zie ‘Marketingcommunicatie‘ hierboven), en het gebruik van informatie voor het bepalen van de status van een individu als 'Politiek Prominent Persoon' met het oog op 'Know Your Client'. Ingeval een rekeninghouder of belegger zijn toestemming zou willen herroepen, dienen zij contact op te nemen met de Data Protection Officer.

  Onder bepaalde omstandigheden, indien een rekeninghouder of belegger niet voldoende vereiste persoonsgegevens verstrekt (waarmee wij bijvoorbeeld controles inzake witwaspraktijken zouden kunnen uitvoeren), zullen wij niet in staat zijn om de producten en diensten te verstrekken volgens het contract met hen, of is het mogelijk dat wij niet kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. Wij zullen het duidelijk maken indien en wanneer deze situatie zich voordoet, en wat de gevolgen zullen zijn voor de rekeninghouder of belegger wanneer zij deze informatie niet verstrekken.

  Ontvangers van persoonsgegevens over rekeninghouders en beleggers

  Wij zullen de persoonsgegevens van rekeninghouders en beleggers als volgt bekendmaken:

  • aan onze dochtervennootschappen en entiteiten binnen de Franklin Templeton groep, zoals genoemd in Bijlage 1, om de gegevens te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden;
  • aan derden die rekeninghouders en beleggers aan ons hebben geïntroduceerd, zoals financiëledienstenleveranciers die producten en diensten aanbieden voor bankieren, trusts en bewaring met het oog op de verwerking van de gegevens voor de voormelde doeleinden, met inbegrip van toegang tot ons portaal;

  Informatie over externe bestuurders

  Wij verzamelen de volgende informatie over onze externe bestuurders (met inbegrip van handtekeninggemachtigden en andere functionarissen van onze Fondsen):

  • Identificatiegegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail;
  • Fiscale identificatie zoals Rijksregisternummer;
  • Paspoortinformatie;
  • Financiële details zoals betaalde provisies en detail over de bankrekening;
  • Communicatie.

  Hoe wij informatie gebruiken die we verzamelen over onze externe bestuurders

  Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen over externe bestuurders voor de volgende doeleinden:

  • Het beheren en nakomen van onze verplichtingen volgens onze contracten met externe bestuurders;
  • Compliance met contractuele, wettelijke of regelgevende verplichtingen, met inbegrip van onze on-boardingprocessen;
  • Het beheer van onze activiteiten en andere rechtmatige zakelijke doeleinden en anderszins om het nakomen van de verplichtingen van onze externe bestuurders mogelijk te maken.

  Wij rechtvaardigen onze verwerking van de persoonsgegevens van externe bestuurders op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • het nakomen van onze verplichtingen, of het afsluiten van een contract met onze externe bestuurders;
  • het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, die gepaard kan gaan met bepaalde wettelijke of regelgevende kennisgevingen;
  • het vervullen van een taak in het openbaar belang, bijvoorbeeld wanneer wij ons verificatieproces uitvoeren in verband met de preventie van fraude, witwaspraktijken, de financiering van terrorisme, omkoping en corruptie, en om te voorkomen dat er financiële en andere diensten worden verstrekt aan personen die onderworpen zouden kunnen zijn aan economische of handelssancties;
  • het opkomen voor onze rechtmatige belangen en die van derden. Een rechtmatig belang zal enkel van toepassing zijn indien wij menen dat dit niet indruist tegen de belangen of rechten van een externe bestuurder die vereisen dat hun persoonsgegevens beschermd worden.

  Wij hebben bepaald dat onze rechtmatige belangen het volgende omvatten:

   • De verbetering en het beheer van onze diensten;
   • Onze compliance met onze regelgevende vereisten;
   • Het verbeteren van de algemene prestaties van de Fondsen.

  Indien een externe bestuurder bijkomende informatie vereist over onze rechtmatige belangen die van toepassing zijn op hun persoonsgegevens, dan kan hij contact opnemen met de Data Protection Officer.

  Onder bepaalde omstandigheden, indien een externe bestuurder niet voldoende vereiste persoonsgegevens verstrekt (waarmee wij bijvoorbeeld controles inzake witwaspraktijken zouden kunnen uitvoeren), zullen wij niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen volgens het contract met hen, of is het mogelijk dat wij niet kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen het duidelijk maken indien en wanneer deze situatie zich voordoet, en wat de gevolgen zullen zijn voor de externe bestuurder wanneer hij deze informatie niet verstrekt.

  Ontvangers van persoonlijke informatie over externe bestuurders

  Wij maken persoonsgegevens van externe bestuurders als volgt bekend:

  • aan onze dochtervennootschappen en entiteiten binnen de Franklin Templeton groep, zoals genoemd in Bijlage 1, om de gegevens te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden;
  • en aan relevante categorieën van derden genoemd in Bijlage 2.

  Zakelijke contactinformatie

  Wij verzamelen persoonsgegevens over onze zakelijke contacten en mogelijke klanten, zoals vertegenwoordigers van banken of financiële instellingen, professionele adviseurs en leveranciers, met inbegrip van het onderstaande:

  • naam, jobfunctie, beroep, en contactgegevens inclusief e-mail;
  • wanneer wij onlinetoegang voorzien tot rekeningen, log-in en andere gebruikersnamen, en informatie over de manier waarop onze zakelijke contacten en potentiële klanten gebruik maken van die diensten;
  • communicatie met onze zakelijke contacten en potentiële klanten;
  • voor onze events, webinars en betrokkenheid bij onze websites en socialemediaplatforms kunnen wij uw registratiegegevens verzamelen en gebruiken, betrokkenheid bij events/websites/socialemediaplatforms volgen voor de bevestiging van permanente opleidingspunten of voor interne analyse en onderzoek om onze producten en diensten te helpen verbeteren;
  • wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan gehoste sessies voor de ontwikkeling van onze websitegebruikers, kunnen sessies het bijhouden van oogbewegingen, muisklikken en video-opnamen van ervaringen van gebruikers omvatten; en
  • financiële licentie, handelaarsnummer en handelaarsnaam.

  Hoe wij informatie over zakelijke contacten gebruiken

  Wij gebruiken persoonsgegevens van onze zakelijke contacten voor de volgende doeleinden:

  • om te communiceren over de diensten die wij aanbieden en verstrekken aan gezamenlijke cliënten of beleggers die onze zakelijke contacten naar ons doorverwijzen;
  • om het zakelijke contacten mogelijk te maken om onze onlinediensten te gebruiken;
  • om marketingcommunicatie te versturen (zie hoofdstuk over ‘Marketingcommunicatie’ hierboven) over onze diensten en producten waarvan we denken dat die interessant zijn voor onze potentiële klanten, zakelijke contacten, gezamenlijke cliënten of beleggers die zij naar ons doorverwijzen;
  • om onze zakelijke contacten uit te nodigen op evenementen;
  • voor interne analyse en onderzoek waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om te communiceren over de goederen en diensten die wij afnemen van onze leveranciers.

  Wij rechtvaardigen onze verwerking op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • het nakomen van onze verplichtingen volgens onze contracten met andere ondernemingen;
  • het opkomen voor onze rechtmatige belangen en die van derden. Een rechtmatig belang zal enkel van toepassing zijn indien wij menen dat dit niet indruist tegen de belangen of rechten van een zakelijk contact die vereisen dat zijn persoonsgegevens beschermd worden.

  Wij hebben bepaald dat onze rechtmatige belangen het volgende omvatten:

   • De verbetering en het beheer van onze diensten;
   • Het promoten van onze activiteiten en ons merk;
   • Het verbeteren van de algemene prestaties van de Fondsen;
   • Het uitvoeren van interne audits voor de rechtmatige doeleinden van het beheer van onze activiteiten;
   • Het opvolgen van de doeltreffendheid van mailing en doelgerichte gepersonaliseerde marketing aan zakelijke contacten voor de rechtmatige doeleinden van de promotie van onze activiteiten en ons merk of indien op een andere manier de toestemming werd verkregen;
   • Het aanvullen van systemen voor cliëntenbeheer, om lopende relaties mogelijk te maken en om nieuwe opportuniteiten te creëren voor de activiteiten.

  Indien een zakelijk contact of een potentiële klant bijkomende informatie vereist over onze rechtmatige belangen die van toepassing zijn op hun persoonsgegevens, dan kan hij contact opnemen met de Data Protection Officer.

  Onder bepaalde omstandigheden, indien een zakelijk contact niet voldoende vereiste persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld in verband met onze onlinediensten), zullen wij niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen volgens het contract met hen, of is het mogelijk dat wij aan hen geen producten en diensten kunnen verstrekken. Wij zullen het duidelijk maken indien en wanneer deze situatie zich voordoet, en wat de gevolgen zullen zijn voor het zakelijke contact wanneer hij deze informatie niet verstrekt.

  Ontvangers van gegevens over zakelijke contacten

  Wij kunnen persoonsgegevens over zakelijke contacten en potentiële klanten als volgt bekendmaken:

  • aan onze dochtervennootschappen en entiteiten binnen de Franklin Templeton groep, zoals genoemd in Bijlage 1, om de gegevens te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden;
  • en aan relevante categorieën van derden genoemd in Bijlage 2.
 • Informatie die wij verzamelen over gebruikers van Onze Website en socialemediasites

  Wij verzamelen persoonsgegevens over gebruikers via Onze Website, en Franklin Templeton webpagina's op socialemediasites zoals Twitter en LinkedIn, met inbegrip van het volgende:

  • Informatie die gebruikers ons verstrekken wanneer zij gegevens invoeren op Onze Website, zoals wanneer zij een boodschap “Contacteer Ons” doorgeven (zoals naam, e-mailadres, aanspreking);
  • Informatie die gebruikers ons verstrekken wanneer zij zich inschrijven op e-mail nieuwsbrieven, persberichten of andere regelmatige berichten via Onze Website (zoals naam, e-mailadres, aanspreking, beleggerstype en land van verblijf);
  • Informatie die gebruikers verstrekken wanneer zij inhoud posten op socialemediasites;
  • Informatie die gebruikers verstrekken in hun socialemediabio;
  • Informatie die gebruikers verstrekken wanneer zij een peiling of marketingcommunicatie beantwoorden, zoals hun meningen over onze diensten en informatie over henzelf (zoals leeftijdscategorie, gebruikte dienst, hoe zij ons kennen, hun meningen over onze diensten);
  • Informatie die gebruikers verstrekken wanneer zij zich registreren voor een onlinerekening via Onze Website (zoals naam, e-mailadres, adres, geboortedatum, unieke identificatiegegevens (bvb. referentienummer cliënt, socialezekerheidsnummer). U kunt zelf beslissen om deze informatie al dan niet te verstrekken. Indien de gebruiker echter beslist om dergelijke informatie niet te verstrekken, dan heeft hij mogelijk geen toegang tot bepaalde inhoud of functies die op of via onze website beschikbaar zijn;
  • Informatie die wordt opgeslagen in onze weblog, zoals informatie over het toestel dat u gebruikt (bijv. merk en type van het toestel, schermafmetingen), unieke identificatiegegevens (bijv. IP-adres en identificatienummer van het toestel), and informatie over uw browser (bijv. URL, type browser, bezochte pagina's, datum/tijdstip van de toegang);
  • Informatie die wordt opgeslagen door onze cookies (zie hoofdstuk 'Cookies, Tags en Gelijkaardige Technologieën' hieronder);
  • Reclame-informatie (bijv. grootte/type advertentie, aantal weergaven, locatie/indeling van de advertentie, gegevens over interacties met de advertentie);
  • Gedragsinformatie (zoals informatie over het gedrag of de veronderstelde interesses van personen die verbonden zijn met die personen en die kan worden gebruikt om een gebruikersprofiel te creëren); en/li>
  • Informatie die gebruikers verstrekken in verband met de aankoop van zaken op shops van Onze Website (zoals naam, informatie over de betaalkaart, facturatie- en leveringsadres en aankoopgegevens).

  Onze Websites en onlinediensten zijn bestemd voor individuen die minimaal 18 jaar oud zijn. Het is niet de bedoeling dat onze onlinediensten worden gebruikt door minderjarigen die geen 18 jaar oud zijn.

  Onder bepaalde omstandigheden, indien een gebruiker van een website niet voldoende vereiste persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld in verband met onze online diensten), zullen wij niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen volgens het contract met hen, of is het mogelijk dat wij aan hen geen producten en diensten kunnen verstrekken. Wij zullen het duidelijk maken indien en wanneer deze situatie zich voordoet, en wat de gevolgen zullen zijn voor de gebruiker van de website wanneer hij deze informatie niet verstrekt.

  Hoe wij informatie van gebruikers van de website en sociale media gebruiken

  Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen over onze gebruikers van onze website en individuen die Franklin Templeton webpagina's op sociale mediasites bezoeken voor de volgende doeleinden:

  • om hun ervaring op Onze Website persoonlijker te maken;
  • om inhoud op sociale media op te volgen om de relaties met onze klanten te beheren en om onze activiteiten en ons merk te promoten;
  • indien er een interactie is op een socialemediasite met een socialemediagebruiker die een derde is, en waarvan we denken dat we erop zouden moeten reageren, waarbij we een link naar de inhoud en het profiel van de derde gebruiker overmaken aan het departement in kwestie;
  • om producten en diensten te verstrekken die websitegebruikers hebben aangevraagd;
  • voor het beheer van de Website, het onderzoeken van eventuele klachten en het aanbieden van klantendiensten;
  • om websitegebruikers en individuen die onze webpagina's op socialemediasites bezoeken informatie te verschaffen over aangeboden producten of diensten die voor hen mogelijk interessant zijn (zie hoofdstuk hierboven over 'Marketingcommunicatie'); en
  • voor het uitvoeren van statistische en trendanalyse om de gebruikerservaring en prestatie van Onze Website te verbeteren.

  Zie hieronder voor de informatie die wij verzamelen via cookies en andere trackingtechnologieën.

  Wij rechtvaardigen onze verwerking op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • toestemming om onze marketingcommunicatie te ontvangen (zie bovenstaand hoofdstuk over Marketingcommunicatie), indien van toepassing. Ingeval een individu zijn toestemming zou willen herroepen, zal hij de mogelijkheid hebben om zich “Uit te schrijven”, of kan hij contact opnemen met de Data Protection Officer.
  • uit nakomen van onze verplichtingen volgens onze contracten met gebruikers die goederen en diensten aankopen op onze Webshop of die zich online registreren om onze diensten te ontvangen of onze onlinediensten te gebruiken (onderworpen aan onze afzonderlijke leveringsvoorwaarden);
  • compliance met de wet of regelgevende vereisten; en
  • het opkomen voor onze rechtmatige belangen. Een rechtmatig belang zal enkel van toepassing zijn indien wij menen dat dit niet indruist tegen de belangen of rechten van een gebruiker van de website of sociale media die vereisen dat zijn persoonsgegevens beschermd worden.

  Wij hebben bepaald dat onze rechtmatige belangen het volgende omvatten:

   • Het promoten van onze producten, diensten en Fondsen via Onze Website en andere communicatie;
   • Het opvolgen, onderzoeken en rapporteren van alle pogingen om de beveiliging van Onze Websites te doorbreken;
   • Het verbeteren van de prestatie en gebruikerservaring van Onze Website;
   • Het nakomen van onze verplichtingen volgens onze contracten met onze gebruikers;
   • Het beheer van onze activiteiten en ons merk door ons publiek profiel op te volgen en om klachten onverwijld te behandelen;
   • Het verbeteren van de beveiliging, prestatie en gebruikerservaring van Onze Website;
   • Het versturen van doelgerichte gepersonaliseerde marketing aan gebruikers van de website en sociale media, voor de rechtmatige doeleinden van de promotie van onze activiteiten en ons merk.

  Indien een gebruiker van de website of een individu dat onze webpagina's op sociale mediasites bezoekt bijkomende informatie vereist over onze rechtmatige belangen die van toepassing zijn op hun persoonsgegevens, dan kunnen zij contact opnemen met de Data Protection Officer.

  Informatie uit peilingen: Wij kunnen gebruikers af en toe vragen om deel te nemen aan een korte peiling om ons te helpen de juiste beslissingen te nemen om onze website te verbeteren. Informatie die gebruikers ons verstrekken als antwoord op dergelijke peilingen zal niet met hen worden geïdentificeerd, tenzij zij hun toestemming daarvoor geven.

  Ontvangers van informatie van gebruikers van de website en sociale media

  Wij kunnen persoonsgegevens van gebruikers van de website en sociale media als volgt bekendmaken:

  • aan onze dochtervennootschappen en entiteiten binnen de Franklin Templeton groep, zoals genoemd in Bijlage 1, om de gegevens te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden;
  • en aan relevante categorieën van derden genoemd in Bijlage 2.

  Externe Koppelingen

  Onze Website kan koppelingen bevatten naar online websites of inhoud van derden waarover wij geen controle hebben. Raadpleeg a.u.b. het privacybeleid van deze externe sites om erachter te komen welke privacypraktijken zij hanteren en om meer informatie te krijgen over eventuele keuzes die deze bedrijven u bieden in verband met uw persoonlijke informatie.

 • Een cookie is een klein tekstbestand met een unieke identificatiecode dat bij uw bezoek aan een online site door een webserver wordt verzonden naar de browser op uw computer, uw mobiele telefoon of een ander toestel met een internetverbinding. Cookies en gelijkaardige technologieën worden vaak gebruikt opdat websites efficiënt kunnen werken en informatie kunnen verzamelen over uw online voorkeuren. Om de zaken eenvoudig te houden, verwijzen we naar al deze technologieën als “cookies”.

  Sommige pagina's van Onze Website kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, ook wel web beacons genoemd (ook bekend als clear gifs, tags of pixeltags), waarmee wij kunnen tellen hoeveel gebruikers onze pagina's hebben bezocht. Web beacons verzamelen slechts een beperkte hoeveelheid informatie: een cookienummer, tijdstip en datum waarop een pagina is geraadpleegd en een beschrijving van de pagina die het web beacon bevat. Ook bevatten onze pagina's mogelijk web beacons van externe reclamemakers. Deze beacons bevatten geen informatie die u direct kan identificeren.

  Hoe gebruiken wij cookies?

  Wij gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën om inhoud en reclame aan te passen, om socialmediafuncties aan te bieden en om na te gaan hoe onze bezoekers op Onze Website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over manieren waarop wij onze aangeboden diensten kunnen verbeteren.

  Wij kunnen een beroep doen op externe tracking- en advertentieleveranciers zoals degene die hieronder worden vermeld, om voor onze rekening uw gebruik van onze website via het gebruik van cookies op te volgen en te analyseren. Die derden verzamelen, en delen met ons, gebruiksinformatie over bezoeken op Onze Website, en door deze informatie soms in verband te brengen met andere informatie (bijv. uw IP-adres), kan de doeltreffendheid van onze advertenties worden gemeten en onderzocht en kan het gebruik van pagina's worden opgevolgd. Hierdoor kunnen wij onze aanbevelingen en advertenties doelgerichter opzetten, en het gebruik van onze aanbevelingen en advertenties opvolgen.

  Cookies en type cookies die wij gebruiken

  Meer informatie over cookies en de soorten cookies die we op onze websites gebruiken, kunt u vinden in het cookie-register op: www.franklintempletonglobal.com/privacy/cookie-register.

  Neem contact op met onze Data Protection Officer op het adres waarnaar wordt verwezen in Bijlage 1 van deze kennisgeving als u een papieren versie van dit register wilt ontvangen of als u specifieke vragen hebt over de cookies die op onze website worden gebruikt.

  Meer informatie over cookies, gedragsgericht adverteren en online privacy vindt u op www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.com.

  Cookies in- en uitschakelen

  Onder Voorkeursinstellingen voor cookies ("Cookie Preference centre") kunt u ervoor kiezen om cookies in of uit te schakelen. U kunt selecteren welke cookie-categorieën u wenst toe te staan

BIJLAGE 1: FRANKLIN TEMPLETON GROEP VENNOOTSCHAPPEN & FONDSEN

Franklin Templeton en al zijn groepsvennootschappen zullen toegang hebben tot informatie over individuen die ressorteert onder deze Kennisgeving. Enkel de bevoegde verantwoordelijken voor gegevensverwerking zullen echter toegang hebben tot relevante gegevens van beleggers. De Franklin Templeton Funds en hun beheersmaatschappijen fungeren als gezamenlijke verwerkers.

Hieronder worden de groepsvennootschappen en fondsen genoemd die er het meest door worden geraakt. Voor een volledige lijst verwijzen we naar de volgende website: franklintempletonglobal.com/privacy/fund-entities

Hoe kunt u met ons contact opnemen?

Indien een individu zijn individuele rechten wenst uit te oefenen, of vragen wenst te stellen, bezorgdheden uiten of klachten indienen met betrekking tot deze Kennisgeving of omtrent onze privacypraktijken, dan kan hij met ons contact opnemen via het juiste adres voor zijn land, dat hieronder wordt vermeld. Het individu dient de envelop als volgt op te stellen: “FAO Data Protection Officer”.

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met onze Data Protection Officer, via: Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg E-mailadres: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com

Vennootschappen Franklin Templeton Groep

BELGIË:
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Belgian Branch
Belliardstraat, 40

1040 Brussel, België

DUITSLAND:

Franklin Templeton International Services S.à r.l. Niederlassung Deutschland

Mainzer Landstr. 16
D-60325 Frankfurt am Main. Duitsland

FRANKRIJK:
Franklin Templeton International Services S.à r.l., French Branch
55 avenue Hoche,
75008 Paris, Frankrijk

HONGARIJE:
Franklin Templeton Magyarország Kft.
Sas utca 10-12,
1051 Budapest, Hongarije

IERLAND:
Franklin Floating Rate Fund Plc (FFRF)
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FTEMDOF)
JPMorgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1 Ierland

Franklin Liberty Shares ICAV (Ireland ETF)
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2 Ierland

ITALIË:
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Italian Branch
C.so Italia, n.1
20122 Milano, Italië

LUXEMBURG:
Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Franklin Templeton Series II Funds (FTSIIF)
Franklin Templeton Sharia Funds (FTSF)
Franklin Templeton Specialized Investment Funds (FTSIF)
Franklin Templeton Opportunities Fund (FTOF)
Franklin Templeton Private Real Estate Fund IIIB SCSP
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

NEDERLAND:
Franklin Templeton International Services  S.à r.l., Netherlands Branch
World Trade Center Amsterdam,
H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36,
1077 XV Amsterdam, Nederland

OOSTENRIJK:
Franklin Templeton Austria GmbH
Universitätsring 10, 4th floor
1010 Wien, Oostenrijk

POLEN:
 Templeton Asset Management (Poland)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.

Franklin Templeton International Services S.a.r.l.  (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Rondo ONZ 1, 29th floor,
00-124  Warszawa, Polen

ROEMENIË:
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Sucursala Bucuresti
Fondul Proprietatea S.A.
Premium Point,
78-80 Buzesti, 8th floor

District 1, Bucharest, Roemenië

SLOWAKIJE:
Franklin Templeton Slovakia, s.r.o.
Regus Business Centre, Karadzicova 8/A
821 08 Bratislava, Slowakije

SPANJE:
 Franklin Templeton  International Services S.à r.l., Spanish Branch

Calle Jose Ortega y Gasset, 29–5a planta
28006 Madrid, Spanje

VERENIGD KONINKRIJK:
Franklin Templeton Investment Management Limited
Franklin Templeton Investment Trust Management Limited
Franklin Templeton Global Investors Limited
Franklin Templeton Fund Management Limited
Franklin Templeton Funds (OEIC)

Franklin Templeton Targeted Strategies Fund ICVC

Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEMIT)

Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6HL, Verenigd Koninkrijk

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA:
Templeton Growth Fund (TGF) Inc - Fund
P.O. Box 33030

St. Petersburg, Florida 33733-8030, Verenigde Staten

Franklin Templeton Private Real Estate Fund, L.P (Serie B/C)
Franklin Templeton Private Real Estate Fund IIB, L.P.
Corporation Trust Center, 1
209 Orange Street, County of New Castle
Wilmington, Delaware 19801,  Verenigde Staten

ZWEDEN:
Franklin Templeton  International Services S.à r.l., Swedish Branch

Blasieholmsgatan 5
SE-111 48 Stockholm, Zweden

BIJLAGE 2 CATEGORIEËN DERDEN EN ANDERE ONTVANGERS

Rekeninghouders & BeleggersZakelijke contacten & Potentiële klantenExterne directeurenGebruikers van de website en sociale media
 • Aanbieders van Cloud-diensten
 • Aanbieders van Events Management
 • Aanbieders van Financiële Diensten
 • Beheerders
 • Belastingautoriteiten
 • Beleggingsbeheerders
 • Bewaarders
 • Koeriersdiensten
 • Leveranciers van bankapplicaties
 • Leveranciers van documentarchiverings, -opslag en -vernietigingssystemen
 • Leveranciers van handelsberichtsystemen
 • Leveranciers van IT-systemen
 • Leveranciers van printdiensten
 • Partijen die een rekeninghouder of belegger vertegenwoordigen
 • Professionele adviseurs, d.w.z. auditors en advocaten
 • Rechtbanken
 • Toezichthouders
 • Transferagenten
 • Veiligheids- of politieautoriteiten
 • Aanbieders van Cloud-diensten
 • Aanbieders van Events Management
 • Bankplatforms
 • Beheerders
 • Beheerders van databanken met zakelijke contacten
 • Belastingautoriteiten
 • Bewaarders
 • Handelsplatforms
 • Koeriersdiensten
 • Makelaars
 • Rechtbanken
 • Leveranciers van documentarchiverings, -opslag en -vernietigingssystemen
 • Leveranciers van handelsberichtsystemen
 • Leveranciers van IT-systemen
 • Leveranciers van printdiensten
 • Professionele adviseurs, d.w.z. auditors en advocaten
 • Toezichthouders
 • Transferagenten
 • Veiligheids- of politieautoriteiten
 • Vermogensbeheerdiensten
 • Aanbieders van Cloud-diensten
 • Aanbieders van Events Management
 • Aanbieders van salarisadministratiesystemen
 • Bankplatforms
 • Beheerders
 • Belastingautoriteiten
 • Bewaarders
 • Handelsplatforms
 • Koeriersdiensten
 • Makelaars
 • Leveranciers van documentarchiverings, -opslag en -vernietigingssystemen
 • Leveranciers van handelsberichtsystemen
 • Leveranciers van IT-systemen
 • Leveranciers van printdiensten
 • Professionele adviseurs, d.w.z. auditors en advocaten
 • Rechtbanken
 • Toezichthouders
 • Transferagenten
 • Veiligheids- of politieautoriteiten
 • Vermogensbeheerdiensten
 • Aanbieders van rekeningverwerkingssystemen
 • Aanbieders van sociale media
 • Beheerders van databanken met zakelijke contacten

Wat deze Derden doen

Aanbieders van bankapplicaties - Derden die technische diensten verstrekken voor het verwerken van transacties door beleggers of die verband houden met de administratie van hun beleggingen, specifiek voor banksystemen.

Aanbieders van Cloud-diensten - Derden die technische diensten verstrekken voor het verwerken van transacties die worden aangevraagd door beleggers of die verband houden met de administratie van hun beleggingen, speciefiek IT-systemen. Dit omvat tevens Cloud-oplossingen, zoals vertaaldiensten en trainingsoplossingen.

Aanbieders van Event Management - Externe partijen die namens FT werken voor het plannen, organiseren en faciliteren van evenementen.

Aanbieders van financiële diensten - Derden die rekeninghouders en beleggers hebben geïntroduceerd bij FT. Deze aanbieders van diensten leveren bank-, trust- en bewaringsproducten en diensten met het oog op de verwerking van de gegevens, met inbegrip van toegang tot ons portaal.

Aanbieders van printdiensten - Derden die technische diensten verstrekken voor het verwerken van transacties die worden aangevraagd door beleggers of die verband houden met de administratie van hun beleggingen, specifiek voor printdiensten.

Aanbieders van rekeningverwerkingssystemen - Derden die werken voor FT om databanken met zakelijke contacten en systemen die rekeninginformatie verwerken, te bedienen of bij te houden, zoals systemen van leveranciers die Onze Website ondersteunen.

Beheerders - Derden die namens FT of voor de rekeninghouder, belegger of institutionele klant werken om rekeningen te onderhouden of bij te werken.

Aanbieders van salarisadministratiesystemen - Derden die namens FT diensten verstrekken ten gunste van externe bestuurders.

Aanbieders van social media - Sociale media-aanbieders die webpagina's van Franklin Templeton ondersteunen, zoals Twitter en LinkedIn.

Bankplatforms - Derden die namens FT of voor de rekeninghouder, belegger of institutionele klant werken en administratie-, overboekings- of vermogensbeheerdiensten bieden.

Belastingautoriteiten - Bevoegde derden-instanties indien dat vereist of gevraagd wordt door de wet of wanneer wij dit noodzakelijk achten.

Beheerders van databanken met zakelijke contacten - Derden die werken voor FT om databanken met zakelijke contacten en systemen die rekeninginformatie verwerken, te bedienen of bij te houden, zoals systemen van leveranciers die de website van FT ondersteunen.

Beleggingsbeheerders - Derden die namens FT of voor de rekeninghouder of belegger werken om rekeningen te bedienen of te onderhouden.

Bewaarders - Derden die namens FT of voor de rekeninghouder, belegger of institutionele klant werken om rekeningen te onderhouden of bij te werken.

Handelsplatforms - Derden die namens FT of voor de rekeninghouder, belegger of institutionele klant werken om rekeningen te onderhouden of bij te werken.

Koeriers - Derden die namens FT koerierdiensten aanbieden.

Leveranciers van documentarchiverings, -opslag en -vernietigingssystemen - Derden die namens FT werken om documentarchiverings- en documentopslagdiensten aan te bieden.

Leveranciers van handelsberichtsystemen - Derden die systemen exploiteren die van belang zijn voor het uitvoeren van transacties voor rekeninghouders, beleggers of institutionele klanten.

Leveranciers van IT-diensten - Derden die technische diensten verstrekken voor het verwerken van transacties die worden aangevraagd door beleggers of die verband houden met de administratie van hun beleggingen, specifiek voor IT-systemen.

Makelaars - Derden die namens FT of voor de rekeninghouder, belegger of institutionele klant werken om rekeningen te onderhouden of bij te werken.

Partijen die een rekeninghouder of belegger vertegenwoordigen - Derden die een rekeninghouder of belegger vertegenwoordigen, bijvoorbeeld als antwoord op een gerechtelijk proces.

Professionele adviseurs, bijv. auditors en advocaten - Derden die diensten verstrekken aan vennootschappen binnen de Franklin Templeton groep, zoals haar professionele adviseurs (bijv. auditors en advocaten).

Rechtbanken - Bevoegde derden-instanties indien dat vereist of gevraagd wordt door de wet of wanneer wij dit noodzakelijk achten.

Toezichthouders - Bevoegde derden-instanties indien dat vereist of gevraagd wordt door de wet of wanneer wij dit noodzakelijk achten.

Transferagenten - Derden die namens FT of voor de rekeninghouder, belegger of institutionele klant werken om rekeningen te onderhouden of bij te houden.

Veiligheids- of politieautoriteiten - Bevoegde derden-instanties indien dat vereist of gevraagd wordt door de wet of wanneer wij dit noodzakelijk achten.

Vermogensbeheerdiensten - Derden die namens FT of voor de rekeninghouder, belegger of institutionele klant werken en administratie-, overboekings- of vermogensbeheerdiensten bieden.