Juridische disclaimer | Franklin Templeton

We raden u aan om dit document te lezen vooraleer u verdergaat: hierin worden een aantal wettelijke, reglementaire en contractuele beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op de informatie en de financiële beleggingsproducten die op deze site worden vermeld. Het bestaat uit twee delen:

Waarschuwing over de website

Deze website werd speciaal ontwikkeld voor inwoners van België. De verspreiding en de promotie van de compartimenten die worden beschreven op deze site (de “Compartimenten”) kunnen onderworpen zijn aan beperkingen op andere grondgebieden waar andere wetgevingen van toepassing zijn. Franklin Templeton Investment Funds is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. De aandelen van de compartimenten van het bedrijf mogen niet worden verkocht of aangeboden, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, noch op geen enkel van hun grondgebieden, gebiedsdelen of zones die onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving, noch aan ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika of ten voordele van hen, tenzij in toepassing van een vrijstelling van de bestaande inschrijvingsvoorwaarden krachtens elke geldende Amerikaanse wet, regel of interpretatie. Er zal aan wie intekent op aandelen van het bedrijf kunnen worden gevraagd om te verklaren dat ze geen “Amerikaans persoon” zijn en dat ze niet inschrijven op aandelen voor rekening van een “Amerikaans persoon”.

Elke potentiële inschrijver moet kennis nemen van de wettelijke voorschriften betreffende een dergelijke aanvraag, evenals van de belastingen die respectievelijk kunnen worden geheven in het land waarvan hij een onderdaan is, woont of verblijft. De fiscale aangiftes, het belastingniveau en de actuele belastingverlichting met betrekking tot alle beleggingen in de hier vermelde producten hangen af en zullen afhangen van uw persoonlijke situatie.

De informatie op deze website vormt in geen geval een beleggingsadvies. Als u ook maar de minste twijfel heeft over de informatie op deze website, raadpleeg dan uw financiële adviseur.

Elke belegging houdt risico's in. De waarde van de aandelen van een compartiment en hun rendement kunnen dus stijgen of dalen en het is mogelijk dat u niet het volledige belegde bedrag kan recupereren. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Overigens kunnen muntschommelingen een invloed hebben op beleggingen in het buitenland. Op groeimarkten kunnen de risico's hoger liggen dan op ontwikkelde markten.

Inschrijven op aandelen van het compartiment moet gebeuren op basis van de juiste en op dat moment geldende documentatie van de vennootschap, met name het laatst geldende prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, het recentste jaarverslag en het recentste halfjaarlijkse verslag, voorzover dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd. Voor een exemplaar van deze documentatie kan u contact opnemen met Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Onder supervisie door de Commission de Surveillance du Secteur Financier, de financiële dienst wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium S.A., 11 Rogierplein, B-1210 Brussel.

De onderzoeks- en analyse-elementen op deze internet site zijn gebaseerd op historische elementen, werden door Franklin Templeton Investments verkregen voor zijn eigen behoeften en moeten als dusdanig worden gezien. Er wordt geen enkele garantie gegeven over toekomstige rendementen. Alle informatie op de website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.

Deze website kan worden gekoppeld aan andere websites die niet onder de controle staan van Franklin Templeton International Services, S.à r.l. en/of Franklin Templeton Investments. Voor de informatie in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Franklin Templeton International Services, S.à r.l., wordt verwezen naar de privacy-en cookierichtlijnen. Alle rechten op de merken, handelsnamen, auteursrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op de informatie op deze website zijn voorbehouden aan Franklin Templeton International Services, S.à r.l. en/of Franklin Templeton Investments.

Juridische waarschuwing met betrekking tot Franklin Templeton Investment Funds

De volledige classificatie van de beleggingsoriëntaties van de compartimenten van Franklin Templeton Investment Funds staan in het geldende volledige prospectus, en, indien beschikbaar, het document met essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslag, voor zover dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd.

Enkel aandelen van categorie A maken het voorwerp uit van een openbaar aanbod in België en de potentiële investeerders moeten zich hun beschikbaarheid bij hun plaatselijke vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments voor elk project inzake beleggingen of bij een financiële dienst in België laten bevestigen. De elementen van onderzoek en analyse vervat in dit document, die zijn gebaseerd op historische elementen, werden verzameld door Franklin Templeton Investments voor eigen behoefte en moeten ook als zodanig worden beschouwd.

Voor inkoopverrichtingen m.b.t. kapitalisatie-aandelen is 1,32% beurstaks verschuldigd met een maximum van 4.000 EUR per transactie.

Natuurlijke personen beleggers zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing op de distributie van dividenden en/ of op de meerwaarde bij de verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% schuldvorderingen of meer dan 10% in schuldvorderingen indien de natuurlijke persoon belegger de aandelen verkregen heeft vanaf 1 januari 2018.

Er zal vanaf 2021 jaarlijks 0,15% effentaks verschuldigd zijn op de aandelen en andere effecten die worden aangehouden middels een effectenrekening voor zover de gemiddelde waarde van de effectenrekening meer dan 1 miljoen EUR zou bedragen.

De beheerskosten die worden vermeld op deze website vertegenwoordigen de som van de administratiekosten en de beheerskosten en de kosten van de onderneming in verband met dit compartiment zoals gedefinieerd in het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie van Franklin Templeton Investment Funds.

Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie m.b.t. het Belgische belastingregime en vooraleer u beleggingsbeslissingen neemt. De financiële dienstverlening wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium S.A., 11 Rogierplein, B-1210 Brussel.

De Netto-inventariswaarden kunt u vinden in de krant de Tijd. Het meest recente prospectus, en, indien beschikbaar voor dit product, het document met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarlijkse verslag indien dit recenter gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands via onze website www.ftidocuments.com, of kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de financiële dienstverlener RBC Investor Services Belgium S.A., 11 Rogierplein, B-1210 Brussel.

Uitgegeven door Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Onder supervisie door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Het Belgisch recht is van toepassing en de bevoegde rechtbank oordeelt.