Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is om kapitaalgroei te bewerkstelligen met lagere schommelingen ten aanzien van de brede aandelenmarkten door haar nettoactiva te verspreiden over verschillende, niet-traditionele of “alternatieve” strategieën, met inbegrip van, echter niet uitsluitend, sommige of alle volgende strategieën: Long/Short equities, relative value, event driven en global macro’s.

Domicilie Luxembourg
Compartimentstype SICAV
Duur van het compartiment Onbepaald
Swing Pricing Max 2% van de nettovermogenswaarde

Montant d’investissement minimum: $5000 ou l’équivalent dans la devise de la part concernée

Taks op beursverrichtingen: de taks op beursverrichtingen bij uitstap bij kapitalisatie-aandelen bedraagt 1,32% met een maximum van 4000 EUR per transactie.

Roerende voorheffing: Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen of meer dan 10% in schuldvorderingen indien de fysieke belegger de aandelen verkregen heeft (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) vanaf 1 januari 2018.

PORTFOLIOMANAGERS

Brooks Ritchey

 • Connecticut, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 15
 • Jarenlange ervaring: 38

Robert Christian

 • Connecticut, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 11
 • Jarenlange ervaring: 31

Anthony M Zanolla

 • Connecticut, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 6
 • Jarenlange ervaring: 27

Risico- en opbrengstprofiel

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds streeft ernaar zijn beoogde beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door zijn vermogen te spreiden over verschillende "alternatieve" strategieën en te beleggen in een ruime waaier van activa. Zulke activa en beleggingsinstrumenten zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen door factoren zoals de algemene volatiliteit van de aandelenmarkten, plotse wijzigingen van de rentevoeten of schommelingen van de grondstoffenprijzen. Het Fonds zal ernaar streven om de volatiliteit te beperken door gebruik te maken van afdekkingsstrategieën. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds matig kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen. 
  Risico van multimanagers: het risico dat onafhankelijke beslissingen van medebeleggingsbeheerders met elkaar in strijd zijn, waardoor aan doelmatigheid wordt ingeboet.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.