Anti-corruptiebeleid

Doel

Dit overzicht van het anticorruptiebeleid van Franklin Resources, Inc. beschrijft de principes die FRI en zijn gelieerde ondernemingen (samen 'FTI' of 'wij') naleven om nultolerantie ten aanzien van omkoping en corruptie na te streven. De doelstelling van ons anticorruptiebeleid bestaat erin te verzekeren dat in de hele wereld gepaste procedures ter bestrijding van corruptie en omkoping worden gehanteerd, om te vermijden dat relevante wetten en voorschriften worden geschonden, inclusief onder meer de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en de Britse Bribery Act van 2010.

Toepassingsgebied

Dit beleid geldt voor alle directieleden, bestuurders, aandeelhouders, werknemers en aangestelde externe vertegenwoordigers van FTI (inclusief maar niet beperkt tot agenten, tussenpersonen, consultants en introducerende partijen) in alle locaties. Schendingen van dit beleid zullen zwaar worden bestraft, in voorkomend geval tevens met disciplinaire maatregelen tot en met de beëindiging van het dienstverband en de mogelijke doorverwijzing naar de gepaste strafrechtelijke of regelgevende instanties. FTI is voornemens om zijn handelsrelaties met anderen die zich niet verbinden tot dezelfde norm van nultolerantie ten aanzien van corruptie, opnieuw in overweging te nemen, inclusief partners bij joint ventures en distributeurs. FTI heeft in zijn activiteiten de volgende principes en controlemaatregelen ingevoerd om te komen tot een nultolerantie ten aanzien van omkoperij en corruptie: Geen aanvaarding of aanbieding van steekpenningen en faciliterende betalingen.

Vereisten van het beleid

Vereisten van het beleid
Geen aanname of aanbieden van steekpennningen of het vergemakkelijken van betalingen Strikt verboden om steekpenningen (nl. een persoonlijke beloning om een ongepast voordeel te verkrijgen) te geven of te ontvangen, evenals faciliterende betalingen (ongeacht of dergelijke betalingen in een bepaald land een gangbare praktijk vormen) van iets van waarde aan overheidsfunctionarissen om niet-discretionaire routinetaken van de overheid te versnellen of te bevorderen.
Schenkingen aan liefdadigheid en politieke schenkingen Verboden om betalingen te verrichten van schenkingen die bedoeld zijn om een ongepast voordeel te verkrijgen, inclusief faciliterende betalingen.
Geschenken en vermaak Verboden om geschenken of vermaak aan te bieden aan klanten, potentiële klanten, overheidsfunctionarissen of hun familieleden indien dergelijke uitgaven niet worden gedaan in het kader van zakelijke bedrijfsactiviteiten en/of indien zij niet voldoen aan dit beleid en onze gerelateerde beleidslijnen.
Betaling en bewaring van administratie Alle relevante uitgaven moeten op gepaste wijze worden gedocumenteerd, goedgekeurd en minimaal 6 jaar worden bewaard.
Overheidsfunctionarissen Verplicht om onze extra vereisten voor het bijhouden van administratie na te leven voor alle uitgaven in verband met overheidsfunctionarissen. Als een bepaalde drempel wordt overschreden, is er een voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist.
Due diligence voor externe vertegenwoordigers Verplicht om een gepast due-diligenceonderzoek te voeren naar de achtergrond, de reputatie en de zakelijke capaciteiten van externe vertegenwoordigers alvorens met hen een contractuele relatie aan te gaan, waarbij in een dergelijk contract anticorruptiebepalingen moeten worden opgenomen.
Periodieke opleidingen Verplicht om gepaste werknemersopleidingen te geven over het anticorruptiebeleid en de rol die zij spelen om de naleving daarvan te verzekeren.

Controle en melding

Wij zullen controleren of ons anticorruptiebeleid wordt nageleefd. Bovendien zijn alle personen op wie dit beleid van toepassing is, verplicht om een schending of vermeende schending van dit beleid onmiddellijk te melden aan de Deputy General Counsel - International, de Director of Compliance of de Compliance and Ethics Whistleblower Hotline